چسب دنیز دارای تجهیزات برش رول چسب است.
تمامی چسب های دوطرفه و یکطرفه در سایزهای مورد نظر مشتریان برش داده می شوند .