ترمز پله در عرض های ۲.۵ سانتی متر و ۵ سانتی متر موجود است.

متراژ هر رول : ۱۵ متر