چسب دنیز دارای تجهیزات دایکات چسب های یکطرفه و دو طرفه است.

تمامی خدمات دایکات انواع چسب در طرح مورد نیاز مشتری انجام می شود .

 

تماس با چسب دنیز: ۳۳۹۴۷۳۰۸ , ۳۳۹۴۷۵۳۱ , ۳۳۹۲۹۰۵۸ , ۳۳۱۱۴۳۷۱